ស្នើសុំឥណទាន
ឈ្មោះ
លេខទូរស័ព្ទ
ទំហំឥណទាន
profile ceo

លោកស្រី​ ​គួន​ ធីតា​

ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​

លោកស្រី​ ​គួន​ ធីតា ​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវុត្ថុ ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៦ ​និង​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ ​នៅ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ ជាតិ​គ្រប់គ្រង​ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៤ ។ ​លោកស្រី​ ​ធ្លាប់​បាន​ចូលរួម​ការបណ្តុះបណ្តាល​ ​និង​ជំនាញ​ជាច្រើន​ ​ព្រមទាំង​ជា​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់​ ​ក៏​ដូចជា​ពាណិជ្ជករ​មួយ​រូប​ដែល​មាន​ទុន​វិនិយោគ​ទៅលើ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេង​ៗ​ជាច្រើន​។​